Omgevingsvergunning erf- of perceelafscheiding


Visuele weergave van wat onder achtererfgebied wordt verstaan. 

Voordat met de behandeling van de eisen voor een omgevingsvergunning wordt aangevangen, zullen eerst een aantal begrippen in het kort worden uitgelegd. Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, neem gerust contact met mij op.

Openbaar toegankelijk gebied: een weg zoals deze omschreven staat in de wegenverkeerswet (een brandgang aan de zij- of achterkant van een erf, bedoeld voor langzaam verkeer is geen openbaar toegankelijk gebied), pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is. Zie afbeelding voor meer informatie (klik op de afbeelding voor een vergroting).

Erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw. In feitelijk opzicht is het ingericht ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw.

Voorgevelrooilijn: een denkbeeldige lijn waarvan de ligging is vastgesteld in het bestemmingsplan. Dit is doorgaans de lijn waarop de voorgevel van de woning is geplaatst. Soms ligt de voorgevelrooilijn echter voor de voorgevel van de woning. Indien de ligging van de voorgevelrooilijn niet is vastgelegd in het bestemmingsplan, kan deze nog zijn vastgelegd in de gemeentelijke bouwverordening.
Het is mogelijk dat een woning meerdere voorgevelrooilijnen in, bijvoorbeeld in het geval van een hoekwoning.

Muur: iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting

Mandelig: Mandeligheid is een vorm van mede-eigendom. De eigenaren van naburige erven zijn gemeenschappelijk eigenaar van een scheidingsmuur, een heg of een hek. Dit houdt tevens in dat beide eigenaren ook gezamenlijk voor de rekening van eventueel onderhoud verantwoordelijk zijn. Eén van beide eigenaren mag niet zonder toestemming van de andere eigenaar overgaan tot verandering, afbraak of kappen. In het geval van een gedeeld pad, moet het pad vrij en voor beide eigenaren toegankelijk en bruikbaar blijven.


Wanneer uw erf- of perceelafscheiding aan de volgende eisen voldoet, heeft u geen omgevingsvergunning nodig:

1.            De erf- of perceelafscheiding is niet hoger dan 1 meter;

2.            Een erf- of perceelafscheiding mag hoger zijn dan 1 meter, maar niet hoger dan 2 meter
                indien:
                a.            een erf- of perceelafscheiding wordt gebouwd op een erf of perceel waarop al een
                               gebouw staat waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat;
                b.            een erf- of perceelafscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst;
                c.            Wanneer er welstandseisen van toepassing zijn op uw locatie (meer informatie
                               hierover is verkrijgbaar bij uw gemeente, voor de gemeente Venlo is hier informatie
                               beschikbaar), moet de erf- en perceelafscheiding op meer dan 1 meter van openbaar
                               toegankelijk gebied worden geplaatst.

In Boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek zijn een aantal artikelen te vinden die wellicht van toepassing kunnen zijn op een erf- of perceelafscheiding. Hieronder zijn de betreffende artikelen weer gegeven of samengevat. Voor het volledige Boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, bezoek de site van de overheid.

Artikel 48
               
De eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten.

Artikel 49
               
1.            ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van
                               een gemeente, kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar meewerkt dat op
                               de grens van de erven een scheidingsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht
                               (voor zover een verordening op plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte van de
                               afscheiding niet anders regelt). De eigenaars dragen ieder in de kosten van de
                               afscheiding in gelijke delen bij.
                2.            Het vorige lid is niet van toepassing indien één van de erven een openbare weg of
                               openbaar water is.

Artikel 50
                Het is niet geoorloofd om binnen twee meter van de grenslijn van een naburig erf vensters
                of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover
                deze op het naburige erf uitzicht geven. Wanneer er binnen twee meter van een raam een
                muur staat, is het bovenstaande wel toegestaan.

Artikel 51
                In muren, staande binnen 2 meter van de grens van een naburig erf, mogen lichtopeningen
                worden gemaakt, mits deze van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden voorzien.

Artikel 62
                1.            Een vrijstaande scheidsmuur, een hek of een heg is gemeenschappelijk eigendom en
                               mandelig, indien de grens van twee erven die aan verschillende eigenaars
                               toebehoren, er in de lengterichting onderdoor loopt.
                2.            De scheidsmuur die twee gebouwen of werken, welke aan verschillende eigenaars
                               toebehoren, gemeen hebben, is eveneens gemeenschappelijk eigendom en
                               mandelig.

Alle bovenstaande regeling kunnen omzeild worden, wanneer er een overeenkomst gesloten wordt door beide eigenaren van de aangrenzende erven, of het erf grenst aan een openbare weg of water.