Omgevingsvergunning dakkapel


Visuele weergave van wat onder achtererfgebied wordt verstaan. 

Voordat met de behandeling van de eisen voor een omgevingsvergunning wordt aangevangen, zullen eerst een aantal begrippen in het kort worden uitgelegd. Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, neem gerust contact met mij op.

Hoofdgebouw: een gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is om de geldende of toekomstige bestemming van een perceel te verwezenlijken. Dit betekent dat wanneer er op een perceel de bestemming wonen staat, het belangrijkste woongebouw (in het geval dat er meerdere woongebouwen op het perceel staan) het hoofdgebouw is.

Openbaar toegankelijk gebied: een weg zoals deze omschreven staat in de wegenverkeerswet (een brandgang aan de zij- of achterkant van een erf, bedoeld voor langzaam verkeer is geen openbaar toegankelijk gebied), pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is. Zie de afbeelding voor meer informatie (klik op de afbeelding voor een vergroting).

Daknok: het hoogste punt van een schuin dak


Dakvoet: de onderzijde van een hellend dak dat overgaat naar een plat dak of dat eindigt in een dakgoot

Muur: iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting


Men kiest vaak voor het aanbrengen van een dakkapel om meer ruimte te creëren en meer daglicht tot een ruimte te laten toetreden. Een dakkapel kan aangebracht worden in alle vormen en maten, met platte daken en schuine daken en in verschillende materialen (over het algemeen kunststof of hout).


Wanneer uw dakkapel aan de volgende eisen voldoet, heeft u geen omgevingsvergunning nodig:

1.            De dakkapel is geplaatst in het achtervlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied
                gekeerd zijvlak

2.            Wanneer er geen welstandseisen van toepassing zijn op uw locatie (meer informatie hierover
                is verkrijgbaar bij uw gemeente, voor de gemeente Venlo is hier informatie beschikbaar),
                mag een dakkapel ook aangebracht worden in het voordakvlak of een naar openbaar
                toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits de dakkapel aan de volgende (nummers 3 tot en
                met 8) eisen voldoet:

3.            De dakkapel is voorzien van een plat dak;

4.            Gemeten vanaf de voet van de dakkapel, is de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter;

5.            De onderzijde van de dakkapel dient op meer dan 0,5 meter en minder dan 1,0 meter van de
                dakvoet aangebracht te zijn;

6.            De bovenzijde van de dakkapel dient op meer dan 0,5 meter onder de daknok aangebracht te
                zijn;

7.            De zijkanten van de dakkapel dienen op meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak
                aangebracht te zijn;

8.            Een dakkapel mag niet aangebracht worden op een woonwagen, een tijdelijk hoofdgebouw
                of een recreatiewoning ten behoeve van nachtverblijf door één huishouden.

9.            De dakkapel mag niet gebouwd worden aan of bij een monument of in een door het Rijk
                aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

In Boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek zijn een aantal artikelen te vinden die wellicht van toepassing kunnen zijn op een dakkapel. Hieronder zijn de betreffende artikelen weer gegeven of samengevat. Voor het volledige Boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, bezoek de site van de overheid.

Artikel 50
                Het is niet geoorloofd om binnen twee meter van de grenslijn van een naburig erf vensters
                of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover
                deze op het naburige erf uitzicht geven. Wanneer er binnen twee meter van een raam een
                muur staat, is het bovenstaande wel toegestaan.

Artikel 51
                In muren, staande binnen 2 meter van de grens van een naburig erf, mogen lichtopeningen
                worden gemaakt, mits deze van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden voorzien.

Alle bovenstaande regeling kunnen omzeild worden, wanneer er een overeenkomst gesloten wordt door beide eigenaren van de aangrenzende erven, of het erf grenst aan een openbare weg of water.